دکتر روح الله آقاجانی

دکتر روح اله آقاجانی  -روح الله آقاجانی Rouhollah Aghajani

وب سایت دکتر روح الله آقاجانی عضو هیأت علمی دانشکده برق گروه مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

Dr. Rouhollah Aghajani Asisstant Professor, Faculty member of Communication group, Department of Electrical Engineering Islamic Azad University Najafabad Branch, Isfahan, IRAN

برخی زمینه های تحقیقاتی :

  • شبکه های مخابرات بی سیم (Wireless Communication Networks)

  • مخابرات مشارکتی(Cooperative Communication)

  • رادیو شناختی (Cognitive Radio)

  • تخصیص منابع در سیستم های مخابراتی (Resource Allocation)

  • سیستم های راداری (Radar Systems)

  • شبکه های حس گر بی سیم (Wireless Sensor Network)

دفتر:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشکده برق و کامپیوتر- طبقه اول راهروشرقی 

Email: admin —- at—–aghajany .ir